"Sudaki ve aynadaki görüntüye şehvetle bile bakmak haram değildir"den ne anlam çıkıyor?

  • Konuyu başlatan döngelek
  • Başlangıç tarihi
D

döngelek

Ziyaretçi
İbn Hacer Heytemî ile Şirvanî şöyle diyorlar: Aynada veya suda görünen kadın görüntüsüne bakmak haram değildir. Ancak fitneye vesile olduğu takdirde haram olur. (Tuhfetü?l-Muhtâç ve Şirvâni, c. 7, s. 192; Halil Gönenç, günümüz meselelerine fetvalar ? 2, s: 167)

In this issue, Imam al-Ramli when commenting on the opinion of Imam al-Nawawi in al-Minhaj said: It is haram for a man who has reached puberty to see the awrah of free ajnabi women, but it is not haram if it is just an image or photo reflection. So, it is not haram to see the awrah through the mirror as what is ruled by some scholars because it is not considered as seeing the awrah directly. However, this permissibility is applicable as long as there is no fitnah. (See Nihayah al-Muhtaj, 6/187). This is also stated by Sheikh Abu Bakr al-Dimyathi in I?anah at-Thalibin, 3/301.

Kadınlarla ilgili bazı hükümlerin ve sınırlandırmaların gerekçesi olarak çoğu kaynakta fitne endişesi konusu gündeme getirilir.(...) Bu bağlamda gerçekleşmesinden endişe edilen fitne zinadır. (H. Yunus Apaydın, "Tesettür", TDV İslam Ansiklopedisi)

?Dikkat edilsin; acaba şehvetle nakşedilen bir resme, bir surete bakmak harâm mıdır? İşte burada tereddüt yeridir. Yani bu tereddüdler olan bir meseledir. Bunun hükmünü görmedim.Tetkik edilsin.? (İbn Abidin, Reddü ?l Muhtar, Bakma ve Dokunma Faslı)

Şafii fakihlerinden Kalyûbî ve Büceyremî'nin sudaki ve aynadaki görüntüye şehvetle bile bakmanın haram olmadığını söyledikleri belirtilmektedir. (Ḥâşiyetü?l-Ḳalyûbî ʿalâ Şerḥi?l-Maḥallî ʿale?l-Minhâc, Cilt: 3, s. 209; Haşiyetul Buceyremi Alel Hatib Eş Şirbini, Cilt: 4, s. 372)

Fukahâ ve ulemâ: ?Kadının en müstehcen yeri, suya yansımasına, aynadan görüntüsüne bakmak câizdir, haram değildir? diyor. (Ahmed Kalkan, Kadınların Kadınlara Tebliği Konusunda Değerlendirmeler ve Kadın Konusundaki Görüşlerimiz 2)

İbn Hacer el-Heytemî ile Şirvanî'nin kavlini nakleden Halil Gönenç "Gazete ve dergilerdeki müstehcen resimler ile televizyondaki açık görüntüler gerçek değil resim ve hayal olduğu için, onlara bakmak hakiki kadının vücuduna bakmak gibi haram sayılmaz. Ancak şehvet ile bakan bir kimse için haram olur. " yazmış ancak İslam Ansiklopedisi'nin tesettür maddesine göre bu bağlamdaki fitne zinadır; ayrıca Kalyûbî'nin ve Büceyremî'nin yazdıklarına bakılırsa şehvetle bile bakmanın haram olmaması gibi bir durumdan söz ediliyor. Suda ve aynada yansıması görünen kadın, yakında olduğu için o görüntüye bakan kimse için o kadınla zina etme (fitne) endişesinden bahsedilebilirse de fotoğrafta veya filmde görünen kadın uzakta yahut ölmüş bile olabilir.
 

SETR

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Sual:
Gazete ve mecmualardaki çıplak kadın resimlerine bakmanın hükmü nedir? İsteyerek ya da istemeyerek olması farklı mıdır? Bakan göz zinası etmiş gibi olur mu?

Cevap:
Önce çıplak resimleri sadece kadın resmi diye sınırlamamak lâzım. Çıplak resimler kadının olursa günah, erkeğin olursa mahzursuz diye bir şey yoktur. Avret sayılan uzvun açılması ve bakılması, kimden olursa olsun haramdır ve günahtır. Ancak haramlık ve günah en mahrem noktalara yaklaştıkça artar ve ağırlaşır. (Fetâvây-i Hindiyye V/288; Dürer Hâsiyesi Abdülhalîm I/199)

Diğer yönden, zaruret yokken avret sayılan yerlerinin fotoğrafını çektirip teşhir edilmesine izin vermenin bir haram ve bir günah olduğunda şüphe yoktur.

Böyle olan resimlere bakmaya gelince, bunun; canlısına bakmak kadar ağır günah olmadığı da açıktır. Ancak bunu, berikinin hafif olduğunu ânlatmak için değil; aralarında fark bulunduğunu anlatmak için söylüyoruz. Zaten yasaklar (haramlar), sebep oldukları mefsedet, eğer akılla anlaşılıyorsa, arttıkça büyür, azaldıkça küçülür. Buna göre başkasının avretine bakmanın iki mahzurlu yönü vardır: Kalbine daha büyük haramları doğuracak kötü duyguların tohumu ekilmesi ve başkasının hakkına (kul hakkına) tecavüz edilmesi. Önce çıplak resimlerin sahipleri, hattâ (örtünmenin lüzumuna inanmadan) çıplak gezenler, bakılmamasını istemedikleri için, bir diğer ifade ile, açtıkları yerlerine bakılmasını kendi haklarına bir tecavüz saymadıkları için, böyle durumlarda kul hakkı söz konusu değildir. (AIâûddîn Ibn Âbidîn, el-Hediyye`I-Aldıyye)

Rasûlüllah Efendimiz (s.a.v.) bakmâyı gözün zinası saymıştır. Çünkü gerçek zinanın ilk sebebi bakmaktır. İşte bakışlar gerçek zinaya yaklaştırdıkları, ya da tahrik ettikleri ölçüde mahzurlu ve haramdırlar. Bu yüzden Rasûllullah Efendimiz tahrikin bulunmayacağı "ilk bakış"ı mahzurlu göstermemiş ve "Birinci bakış senindir (hakkındır), ama ikinci bakış senin değildir (aleyhinedir)" (Ebü Dâvud, nikâh 43; Dârimi, edep 28, rikâk 3; Müsned V/351, 353, 357) buyurmuşlardır.

Bütün bunlara göre: Avret sayılan yerlerin resim haline getirilmiş şekli de, cinsel duyguları uyandırabileceği, ancak bunun canlısı kadar olmayacağı açıktır. Bu konuda hareketli resim, yani film ise, resimle canlısı arasında bir yerde olacaktır. Her ne kadar Ibn Âbidîn "Resim haline getirilmiş avret yerlere bakmanın mahzuru konusunda bir şey bulamadım; araştırıla." (Ibn Âbidin, Raddü`I-muhtar VI/373) diyorsa da bu konudaki haramlığın sebebini (illetini) akıl kavramaktadır. O da çok uzaklardan ve çok az da olsa gerçek zinaya yaklaştırmasıdır. Halbuki, Allah (c.c.) zinaya, yapmayı değil, yaklaşmayı bile yasaklamaktadır. (Isrâ 17/32) Bu sebep (illet) çıplak resimlere bakmakta da az da olsa vardır. Öyleyse bu da o ölçüde mahzurlu olmalıdır.

Filimler ise, değindiğimiz gibi, bundan bir derece daha ilerdedir. İstemeyerek bakmak, tasarlamadan ve bir anlık bakmaktır.

/Sorularlaislamiyet
 
D

döngelek

Ziyaretçi
Yazdığınız cevaptan haberim var. Konuyu araştırırken zaten bu siteye de rastlanılıyor. Fakat bu yazıda sorduğum sorunun cevabı yok. Çünkü burada Kalyûbî ve Büceyremîde geçen sudaki ve aynadaki görüntüye şehvetle bile bakmanın haram olmadığına dair ifadeye temas edilmemiş.
 
Ç

çalınga

Ziyaretçi
İbn Hacer el-Heytemî, Kalyûbî ve Büceyremî gibi fakihlerin bu konuyla ilgili açıklamalarına bakarsanız FİTNE yani ZİNA endişesi yoksa sudaki ve aynadaki görüntüye bakmanın haram olmadığı yönündedir; bakılan KENDİSİ değil BENZERİdir şeklindedir.

Fotoğrafın sudaki ve aynadaki görüntüye kıyas edildiğini birçok kaynakta görebilirsiniz. Fotoğraf da kişinin KENDİSİ değil BENZERİdir.

Bir Müslüman kadının yabancı bir erkeğin önünde soyunması, zina etmesi zaten günahtır ve bir Müslüman böyle açık saçık sahnelerin bulunduğu filmlerde oynayamaz. Bu başka bir konu.

Ancak sudaki ve aynadaki görüntüye bakmak ZİNA endişesi yokken haram olmuyorsa mesela internetteki müstehcen görüntüleri seyrettikten sonra karısıyla birlikte olan adama günahkâr denir mi? (Ben bu denmez demiyorum ancak bu konuda gelen bazı veriler var diyorum.)

Şöyle bir rivayet de var: “Peygamber nerede güzel bir kadın görse hemen eve koşar, Zeynep’le yatardı” (Buhari, Hibe/8).

GÖRMEK ve BAKMAK farklı şeyler, HARAMA bakmanın günah olduğu konusunda bir ihtilaf yoktur. Lakin internette veya televizyonda gördüğümüz kadın görüntülerine bakmanın da gerçek kadın görüntülerine bakmaktan farklı olduğu muhtelif kaynaklarda zikredilmiştir. Burada bakılan gerçek bir kadın değil monitör veya ekrandır. Yani o kadının görüntüsünü görüyorsunuz ama direkt kendisine bakmış olmuyorsunuz.
 
K

Kırkümük

Ziyaretçi
Dar al-ifta al-Missriyyah sitesinde şöyle bir soru-cevap var:
Soru: Is it permissible for me to watch TV? I don’t watch sexual stuff, I watch it for fun and I change the channel if I saw something is about to happen.

"Televizyon izlemem caiz mi? Cinsel içerikli şeyler izlemiyorum, eğlenmek için izliyorum ve bir şeylerin olmak üzere olduğunu görsem kanalı değiştiriyorum."

Cevap: It is permissible in the shari'ah (Islamic law) to watch TV and anything else that can be used for either lawful and unlawful purposes; the sin befalls the person who uses it unlawfully.

It is permissible in the shari'ah (Islamic law) to watch TV and anything else that can be used for either lawful and unlawful purposes; the sin befalls the person who uses it unlawfully.

"Şeriat'ta (İslam hukuku) TV ve yasal ve yasadışı amaçlarla kullanılabilen herhangi bir şeyi izlemek caizdir; Günah, onu hukuka aykırı olarak kullananın başına gelir."

Burada şeriata aykırı şeyleri seyretmenin caiz olduğu fakat şeriata aykırı kullananların (o açık saçık yapımları çekenler yahut onları seyredip zina edenlerin) günaha gireceği mi ifade ediliyor?
 
A

Alısün

Ziyaretçi
"Şeriat'ta (İslam hukuku) TV ve yasal ve yasadışı amaçlarla kullanılabilen herhangi bir şeyi izlemek caizdir; Günah, onu hukuka aykırı olarak kullananın başına gelir." Belki şu anlamdadır:
Televizyon hem şeriata uygun hem de şeriata aykırı kullanılabilen bir şeydir; sadece şeriata aykırı kullanılabilen bir şey olmadığı için direkt olarak seyretmenin caiz olmadığı söylenmemekle birlikte şeriata aykırı kullanıldığında günah olur.
 
Üst